Lhaplus 1.567

Lhaplus 1.567

Lhaplus – Freeware – Windows
ra khỏi 6 phiếu
4 Stars User Rating
Lhaplus là một phần mềm nén/giải nén tập tin để giảm kích thước của tập tin điện tử. Nó hỗ trợ dữ liệu nén định dạng lzh và zip ví dụ. Lhaplus là dễ bị tổn thương lỗi tràn bộ đệm do vấn đề trong quá trình giải nén.

Tổng quan

Lhaplus là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Lhaplus.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.744 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Lhaplus là 1.567, phát hành vào ngày 21/10/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

Lhaplus đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Lhaplus đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Lhaplus!

Cài đặt

người sử dụng 4.744 UpdateStar có Lhaplus cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản